1. Bedrijfsrevisoren natuurlijke personen

 

Nieuwe inschrijvingen

(artikel 5 van de wet van 7 december 2016 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017)

BLUEKENS Jeroen (A02593), BOEYKENS Pieterjan (A02594), BOUSSEMAERE Annelore (A02595), CAMPS Wim (A02596), COMPÈRE Isabelle (A02607), DEPRÉ Jimmy (A02597), DESMET Gregory (A02613), DEWINTER Jean-François (A02608), DEZUTTER Stephie (A02598), DREEZEN Paul (A02599), GHIGNY Thomas (A02617), JENNES Emmanuel (A02600), LEGRAND Michaël (A02618), MITRUGNO Angélique (A02609), NAESSENS Anneleen (A02601), NYS Xavier (A02619), PARDONGE Guillaume (A02610), ROBYNS Wouter (A02614), SHKRED Darya (A02620), VAN CALLEMONT Emilie (A02611), VANDERGUCHT Veronique (A02602), VANDERLINDEN Toon (A02603), VANHEUVERZWIJN TIM (A02604), VAN LEEUWE Mieke (A02605), VAN LOOVEREN Jan (A02606), VAN MOL Geert (A02615), VERHULST Nico (A02612), WILLEMS Yvan (A02616)

 

 

Intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor (natuurlijke personen)

 

ANTONIS Ilse (A02223), BOGAERTS Pierre (A01450), BOMBAERTS Gilbert (A01122), BROUWERS Joris (A02463), CLINCK Erik (A01179), CLUKKERS Frédéric (A00756), COOX Peter (A01158), DE COOMAN Johan (A01076), DE LOORE David (A02173), DE SMET Didier (A01904), DUROISIN Annette (A01208), EMBRECHTS Frank (A00548), GABRIEL Gilles (A02575), GEELEN Hubert (A01545), GEEROMS André (A01041), GILSON Marc (A00730), GYSENS Tom (A01952), HENRI Julien (A02499), KILESSE André (A00681), LOOTS Jean-Paul (A00760), MERTENS Lieve (A01988), MEUNIER Laetitia (A02352), MOUHIB Jamal (A01368), PELSSER Véronique (A02185), PIETERS Patrick (A01007), TEFNIN Michel (A01169), THEUNIS Marleen (A01543), VAN CUTSEM Daniel (A00787), VERCAMMEN Lodewijk (A00663), VILLAIRE Emmanuel (A02382), VINCENT Jean-Marie (A01613), WAETERLOOS Willem (A00650), WITTEMANS Hilde (A01731)

 

 

Toekenning van de titel van erebedrijfsrevisor

(artikel 11, § 2 van de wet van 7 december 2016)

CLINCK Erik (A01179), COOX Peter (A01158), DE COCK Marc (A01598), DE COOMAN Johan (A01076), DUROISIN Annette (A01208), EMBRECHTS Frank (A00548), GEELEN Hubert (A01545), GEEROMS André (A01041), KILESSE André (A00681), LOOTS Jean-Paul (A00760), NAESSENS Dirk, Maurice (A01021), PIRE Philippe (A01161), TEFNIN Michel (A01169), VAN CUTSEM Daniel (A00787), VERCAMMEN Lodewijk (A00663), VERSCHELDEN Frans (A00896), VINCENT Jean-Marie (A01613), WAETERLOOS Willem (A00650)

 

Overlijden

In de loop van het afgelopen jaar heeft de Raad het overlijden vernomen van de bedrijfsrevisoren FRANSOLET Robert-Henri (A00500), VANTHIENEN Lambert (A00528) en VERCAUTEREN Jan (A01307).

De Raad heeft zijn deelneming betuigd aan de families van de overledenen.

 

 

2. Bedrijfsrevisorenkantoren

 

Inschrijving bedrijfsrevisorenkantoren

(artikel 6 van de wet van 7 december 2016 en artikels 7 en 8 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017)

B00963 - BVBA C. ORIS & CO BEDRIJFSREVISOREN

B00964 - BVBA Kurt Cappoen

B00965 - BVBA Roland Jeanquart

B00966 - BVBA Damien Walgrave

B00967 - BVBA Tom Meuleman

B00968 - BVBA De Coninck Stefaan

B00969 - Comm. V T. VERMEIREN, Bedrijfsrevisor

B00970 - BVBA Geert Keunen

B00971 - Comm. V Bedrijfsrevisor Ann Van Vlaenderen

B00972 - BVBA Jeroen Bockaert

B00973 - BVBA Gregory Joos

B00974 - CVBA COMPASS AUDIT

B00975 - BVBA ANN SMOLDERS

B00976 - BVBA K. CLAESEN

B00977 - BVBA Guy Van De Velde Bedrijfsrevisor

B00978 - BVBA Carl Laschet, Réviseur d’Entreprises

B00979 - BVBA De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren

B00980 - BVBA J-DAY

B00981 - BVBA Gaëtan Dumortier, Réviseur d’Entreprises

B00982 - BVBA Carlo-Sébastien D’Addario Réviseur d’Entreprises SC SPRL

B00983 - BVBA JanssenO

B00984 - BVBA MIEKE VAN LEEUWE

B00985 - BVBA Franky Wevers

B00986 - BVBA Eva Van Wonterghem

B00987 - SCS VALO

B00988 - BVBA A&A CONSULT

B00989 - BVBA LIEN WINNE

B00990 - BVBA ANN DE CAUSMAECKER BEDRIJFSREVISOR

B00991 - Comm. V J. Trumpener

B00992 - BVBA WILMET & ASSOCIES

B00993 - BVBA Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren

B00994 - Comm. V Steven Veyt

B00995 - BVBA Gilles Daniëls

B00996 - BVBA Koen Keuppens Bedrijfsrevisor

B00997 - BVBA HN2C

B00998 - BVBA E. Neyens Bedrijfsrevisor

B00999 - BVBA Vincent THYRION

B01000 - BVBA GHISLAIN DOCHEN & CO

 

 

Intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor (bedrijfsrevisorenkantoren)

 

B00052 - SPRL BOULET, BULTOT, NAVAUX & C°

B00089 - BVBA Roger Tiest & C°

B00130 - BVBA MULTUM BEDRIJFSREVISOREN

B00143 - BVBA F. CLUKKERS, Bedrijfsrevisor

B00250 - SPRL M. TEFNIN & C°

B00317 - Comm. V Erik CLINCK & C°

B00324 - Comm. V Ludo RUYSEN & C°

B00407 - BVBA Marleen Theunis & C°

B00411 - BVBA Louis Vercammen

B00420 - BVBA PETER COOX

B00429 - BVBA BDO OBV Bedrijfsrevisoren

B00464 - BVBA DE COOMAN J. & C°

B00608 - BVBA André GEEROMS

B00674 - Comm. V BEDRIJFSREVISOR ANN VAN VLAENDEREN

B00699 - SPRL PIERRE BOGAERTS & C°

B00709 - BVBA SASKIA LUTEIJN, Bedrijfsrevisor

B00791 - SPRL ACOFIN Réviseurs d’Entreprises

B00837 - BVBA BEDRIJFSREVISOR J. MAETENS

 

 

 

3. Auditors en auditorganisaties van derde landen

 

Nieuwe inschrijvingen

(artikels 7 en 8 van de wet van 7 december 2016 en artikels 15 en 16 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017)

Geen nieuwe inschrijvingen in 2018.