Adviezen

 • Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag
 • Advies 2018/02: Herziening prudentiële norm

 

 

Mededelingen

 • Mededeling 2018/01: Openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (termijn: 5 maart 2018)
 • Mededeling 2018/02: Technische nota bij de inbreng in natura
 • Mededeling 2018/03: Technische nota inzake de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten
 • Mededeling 2018/04: Aangifte ter berekening van de veranderlijke bijdrage 2017
 • Mededeling 2018/05: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm betreffende de contractuele controle van KMO’s en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s (IBR-IAB)
 • Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans
 • Mededeling 2018/07: GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
 • Mededeling 2018/08: Onderwerping van de bedrijfsrevisoren stagiairs aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 • Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht
 • Mededeling 2018/10: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 • Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie
 • Mededeling 2018/12: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziening van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van de EMIR Verordening door de niet-financiële tegenpartijen
 • Mededeling 2018/13: GDPR /AVG - De kwalificatie van de bedrijfsrevisor als verwerkings-verantwoordelijke of verwerker
 • Mededeling 2018/14: Opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm
 • Mededeling 2018/15: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: herhaling van de rechtsbeginselen, update van de collectieve polis en AVG-dekking
 • Mededeling 2018/16: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening - bijkomende vragen en antwoorden van de FSMA in het kader van de toepassing van de herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden
 • Mededeling 2018/17: Afschaffing van het begrip handelaar - impact op de onverenigbaarheden van de bedrijfsrevisoren
 • Mededeling 2018/18: Wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen
 • Mededeling 2018/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven
 • Mededeling 2018/20: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
 • Mededeling 2018/21: Het volgen van vormingsactiviteiten rond de bestrijding van het witwassen van geld en terrrorismefinanciering
 • Mededeling 2018/22: Hoe zich voorbereiden op de controle door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren?
 • Mededeling 2018/23: Ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s
 • Mededeling 2018/24: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register
 • Mededeling 2018/25: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016)
 • Mededeling 2018/26: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid
 • Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het IBR van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een EQCR en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem
 • Mededeling 2018/28: Opheffing van omzendbrieven D.015/06 en D.013/05