Commissarisverslag: De werkgroep commissarisverslag van de Commissie normen heeft in maart 2018 de update van het ICCI Boek “Het commissarisverslag” afgerond. Dit boek beoogde de aanpassing aan de belangrijke evoluties van de Belgische en Europese wettelijke bepalingen en van het Belgisch en internationaal normatief kader en werd opgesteld in een “voorlopige elektronische versie”, uitgaande van de veronderstelling dat de ontwerpnormen inzake de ISA’s op korte termijn goedgekeurd zouden worden. Dit boek werd in maart 2019 geactualiseerd rekening houdend met de goedkeuring van de normen inzake de toepassing van de ISA’s in België. Vervolgens zal het boek herwerkt worden om rekening te houden met het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het boek is beschikbaar op de website van het ICCI.

 

Didactische brochure met betrekking tot het nieuw commissarisverslag voor vzw’s en (i)vzw’s.

 

Didactische brochure met betrekking tot het nieuw commissarisverslag voor vennootschappen.

 

Data Analytics: the Future of Audit: Naar aanleiding van de verdere digitalisering van het beroep van bedrijfsrevisor heeft de werkgroep Data Analytics van de Commissie normen begin 2018 een brochure gepubliceerd die aantoont dat data analytics ingebed kan worden in de controleaanpak en veel mogelijkheden biedt om de auditkwaliteit te verbeteren. Deze brochure kan worden geraadpleegd op de website van het IBR.

 

Technische nota met betrekking tot de verrichtingen die bepaald zijn in het Wetboek van vennootschappen inzake inbreng in natura: De werkgroep bijzondere opdrachten van de Commissie normen heeft een technische nota uitgewerkt met betrekking tot de verrichtingen die bepaald zijn in het Wetboek van vennootschappen inzake inbreng in natura. Deze technische nota verstrekte toelichting bij de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en hield rekening met de toen vigerende (ISA-)normen. Rekening houdend met de norm (herzien in 2018) van 21 juni 2018 inzake de toepassing van de ISA’s in België, werd deze technische nota door de Raad van het IBR aangepast op 22 maart 2019. Deze technische nota is beschikbaar op de website van het IBR.

 

Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit: Toelichtende nota voor Belgische vennootschappen: Onder leiding van het VBO werd een werkgroep opgericht, waarvan het IBR deel uitmaakte, die begin 2018 een toelichtingsnota heeft gepubliceerd omtrent deze nieuwe rapporteringsverplichtingen (gezamenlijk uitgewerkt door het IBR, de Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen VZW en Eubelius). De werkgroep andere attesteringen van de Commissie normen heeft hiervoor input verstrekt. Deze toelichtende nota kan geraadpleegd worden op de website van het IBR.

 

 

De Commissie normen heeft tevens bijgedragen tot het actualiseren van de op de website van het ICCI ter beschikking gestelde modeldocumenten: voorbeelden van opdrachtbrief NGO, van bevestigingsbrieven en van opdrachtbrieven (gepubliceerd begin 2019), aandachtspunten inzake toepassing van de ISA’s bij de controle van vennootschappen actief in de diamantsector en de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke procedures voor de commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen (EMIR). De Commissie normen heeft ook actief bijgedragen tot het bijwerken van het Pack Petites Entités – Kleine Entiteiten (PE-KE) versie 4.0 en van de Case Study (gepubliceerd begin 2019).