In 2018 heeft de Juridische Commissie vijf maal vergaderd en de volgende onderwerpen besproken:

 

 • Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen; analyse van de gevolgen voor de commissaris;
 • Interpretatie van nieuw artikel 24, § 3 van de wet van 7 december 2016 zoals gewijzigd door de wet van 30 juli 2018 (beperking van de aansprakelijkheid van de commissaris);
 • Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht: opheffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsactiviteiten; impact op de onverenigbaarheden van toepassing op de bedrijfsrevisoren;
 • Toepassing van artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen in geval van verlies van de helft van het kapitaal;
 • Juridisch kader van de bekendmaking door de commissaris van de  “kernpunten van de controle”;
 • Verplichting voor bedrijfsrevisoren om elk verschil dat zij zouden vaststellen tussen de in het UBO-register opgenomen informatie en deze waarvan zij kennis hebben aan de Administratie van de Thesaurie te melden en kwestie van het beroepsgeheim.
 • Verzoek om een contractuele controle uit te voeren in een vennootschap die geen commissaris heeft benoemd;
 • Mogelijkheid tot elektronische opslag;
 • Gesplitst aandelenbezit in een NV en mogelijke impact op de vereniging van alle aandelen in één hand;
 • Mogelijkheid tot kapitaalvermindering met overgedragen verliezen en verliezen van het lopend boekjaar;
 • Interpretatie van het in artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen opgenomen begrip “publiceren”.