Inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor

 

 

 

Belangrijkste wijzigingen

Op 14 september 2018 is het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor in werking getreden. Deze inwerkingtreding heeft een aantal wijzigingen met zich meegebracht met betrekking tot het verloop van de stage. Op 4 december 2018 organiseerde de Stagecommissie een informatiesessie voor de kandidaat-stagiairs en de stagiairs waarop de voornaamste wijzigingen in het nieuw KB werden toegelicht. Deze wijzigingen kan je raadplegen via volgende link: https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/actueel/nieuws/Presentatie-nieuw-KB-stage-V5-FINAL.pdf

 

Sinds 1 juli 2017 is het al mogelijk om de stage onmiddellijk aan te vatten zonder dat men dient te slagen in de ‘toelatingsexamens’. In het nieuw KB worden deze ‘toelatingsexamens’ voortaan aangeduid als theoretische stage-examens.

 

Deze theoretische stage-examens kunnen zowel vóór de aanvang van de stage als tijdens de stage worden afgelegd. Zoals voorheen blijven de theoretische stage-examens uit 23 materies bestaan. De mogelijkheid tot het behalen van vrijstellingen op basis van een academische bachelor (die geleid heeft tot het behalen van een masterdiploma) alsook op basis van een masterdiploma, blijft behouden. Nieuw in het KB is de mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstellingen op basis van examens afgelegd in het kader van een professionele bachelor van het economisch of juridisch type.

 

Naast de theoretische stage-examens dient de stagiair eveneens te slagen in een aantal praktische stage-examens. De praktische stage-examens bestaan uit 12 materies. De bestaande lijst met stage-examens werd aangevuld met de materie ‘beroepsethiek en onafhankelijkheid’.

 

Verder bepaalt het nieuw KB ook dat een verkorting van de stageduur uitsluitend mogelijk is voor wie minstens 15 jaar ervaring heeft met de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor (voorheen volstond 7 jaar auditervaring).

 

Net zoals in het verleden bedraagt het maximaal aantal stagiairs per stagemeester 3, maar de Stagecommissie kan nu op gemotiveerd verzoek een afwijking tot 5 stagiairs per stagemeester toestaan.

 

Nieuw is ook dat de Stagecommissie van het IBR voortaan:

  • Bijkomende taken kan opleggen aan alle stagiairs ter vervolmaking van hun opleiding (voorheen konden er pas na een eerste mislukte deelname aan het bekwaamheidsexamen bijkomende taken worden opgelegd);
  • Het initiatiefrecht heeft om over te gaan tot een gemotiveerde opschorting van de stage van stagiairs die hun stageverplichtingen niet langer vervullen (voorheen was de opschorting enkel mogelijk op verzoek van de stagiair en/of stagemeester).

 

 

Prioritering stage-examens

In het nieuw KB wordt een principe van prioritering ingevoerd met betrekking tot de volgorde waarin een aantal stage-examens moeten worden afgelegd. Dit principe is uitsluitend van toepassing voor de stagiairs die het statuut van stagiair hebben verworven na de inwerkingtreding van het nieuw KB (dus voor de stagiairs vanaf 1 juli 2019).

 

Prioritering theoretische stage-examens

  • Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor de volgende vijf theoretische stage-examens: ‘vennootschapsrecht’, ‘corporate governance’, ‘algemeen boekhouden’, ‘opstelling van jaarrekeningen’, ‘beroepsethiek en onafhankelijkheid’. In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd. Na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.
  • Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor de volgende twee theoretische stage-examens : ‘interne beheersing en risicomanagement’ en ‘externe controle en internationale controlestandaarden’. In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd. Na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.

 

Bovenstaand principe van prioritering geldt niet voor de kandidaat-stagiairs die de theoretische stage-examens afleggen vóór de aanvang van de stage.

 

Prioritering praktische stage-examens

  • Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor de volgende drie praktische stage-examens: ‘vennootschapsrecht’, ‘algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen’, ‘beroepsethiek en onafhankelijkheid’. In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd. Na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.
  • Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor de volgende twee praktische stage-examens: ‘interne beheersing en risicomanagement’ en ‘externe controle en internationale controlestandaarden’. In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd. Na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.