Missie

Belast met de ontwikkeling van het normatief beroepskader ontwikkelt de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening de normen voor de beroepsuitoefening en de auditdoctrine, rekening houdend met de Belgische en Europese context en met de evoluties van het internationaal kader, en dit zowel op het vlak van de wettelijke controleopdracht van de commissaris als in het kader van andere wettelijke of contractuele opdrachten, zoals de bijzondere opdrachten of andere attesteringen.

 

Patricia LELEU, Voorzitster van de Commissie Normen

 

“2018 stond, voor de Commissie normen voor de beroepsuitoefening, in het teken van de goedkeuringsprocedures van de ontwerpnormen die het normatief kader afstemden op de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Europese audithervorming en op de verplichtingen die volgen uit de herziene ISA’s. De Commissie normen heeft zich dan ook ten volle ingezet om het beroep te ondersteunen in afwachting van de goedkeuring van deze normen. Naast het louter normatief aspect, heeft de Commissie ook veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van didactische brochures en tools ter ondersteuning van de revisoren bij het aanpassen van hun controleaanpak aan de context van KMO’s, alsook bij het toepassen van de wettelijke en normatieve verplichtingen betreffende het commissarisverslag.”

Patricia LELEU, Voorzitster van de Commissie Normen

 

 

Samenstelling van de Commissie

Voorzitster: Patricia LELEU

Ondervoorzitter: Wim RUTSAERT

Leden: Gert CLAES, Ghislain DOCHEN, Marie-Noëlle GODEAU, Luis LAPERAL, Marleen MANNEKENS, Carl ROMBAUT, Wim RUTSAERT, Dries SCHOCKAERT, Hélène SPEGELAERE, Jacques VANDERNOOT en Olivier VERTESSEN

Secretariaat: Inge VANBEVEREN en Stéphanie QUINTART

 

 

Werkgroepen die verslag uitbrengen aan de Commissie

  • Commissarisverslag
  • Bijzondere opdrachten
  • Andere attesteringen
  • Data Analytics
  • ISA & ISQC 1
  • Controlenorm KMO (IBR-IAB)
  • Conceptueel kader
  • Mutualiteiten en Auteursrechten