Het hoofddoel van het Observatorium van de openbare aanbestedingen is de aanbestedende overheden bij te staan bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten tot aanstelling van een bedrijfsrevisor en een overzicht te krijgen van de trends in de door de publieke sector gehanteerde selectie- en gunningscriteria.

 

De leden van het Observatorium zullen ervoor zorgen dat de verschillende modellen van aanbestedingsdocumenten worden aangepast in functie van de wetgeving en van de best practices.

 

De ontwikkelingen op vlak van wetgeving en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in 2018 in contact is gekomen, alsook de informatie en reacties van de bedrijfsrevisoren, hebben ertoe geleid dat de Commissie publieke en non-profit sector van het IBR een grondige denkoefening heeft uitgevoerd over de meest geschikte gunningscriteria voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.

 

Een nieuw model van aanbestedingsdocumenten werd bijgevolg ontwikkeld, evenals een vereenvoudigd model voor onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking.

 

In het licht van de kritiek en de beperkingen die werden vastgesteld met betrekking tot het traditionele AUER-criterium (“Aantal uren equivalent bedrijfsrevisor”), werd dit criterium geschrapt en vervangen door relevantere gunningscriteria die nu in drie categorieën zijn ingedeeld:

  1. de methodologie, met inbegrip van een sub-criterium over de mediaan aantal geschatte uren (MAGU)
  2. de prijs
  3. de ervaring (facultatief criterium)

 

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van onze nieuwe modellen via deze link.

 

We hebben het voorbije jaar kunnen vaststellen dat het ter beschikking stellen van aan het beroep aangepaste modellen van aanbestedingsdocumenten door zowel aanbestedende diensten als bedrijfsrevisoren gewaardeerd wordt. De Commissie Publieke en non-profit sector zal daarom via het Observatorium van de openbare aanbestedingen haar werkzaamheden voortzetten en kwaliteitsvolle modellen voorstellen die de steun hebben van het beroep en van de verschillende belanghebbenden zoals de federale overheidsdiensten, de Waalse overheidsdiensten, de Federatie Wallonië-Brussel, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Of u nu een bedrijfsrevisor of een aanbestedende overheid bent, het team van het Observatorium staat te uwer beschikking. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!